Начало За нас Политика Контакти
Design by
webtuning.org
ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

Политиката по управление на ръководството  е насочена към
осъществяване на дейностите по текущ ремонт и поддържане на
пътища, пътни принадлежности и съоръжения, градски и общински
комуникации и инфраструктурите около тях, зимно поддържане на
пътища и отдаване под наем на строителна и друга техника  с
качество и цени, отговарящи на нормативните изисквания и
изискванията на клиентите и носещи максимални ползи за
организацията и за нейните заинтересовани страни.
Ръководството на организацията в лицето на Управителя,
официално декларира Политиката по управление на качеството, околната
среда и здравословните и безопасни    условия на труд като неразделна
част от целия процес на работа на “ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ- ПАВЛИКЕНИ
ЕООД. Управителят, лично и с помощта на своите служители, се ангажира
в постоянното придържане към Политиката по качеството, околната среда
и здравословните и безопасни условия на труд, като заявяват своите
основни цели:
предоставяне на качествени услуги в съответствие с
изискванията на клиентите и нормативната уредба;
  разширяване на дейността  на дружеството, намиране на нови
клиенти и инвеститори, както и оформянето на кръг от постоянни
клиенти;
стремеж към работа, съобразена с опазването на околната
среда;
  осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
въвеждане на нови методи и начини на работа, съобразени със
съвременните изисквания на клиентите с цел тяхното задоволяване;
  използване на висококачествени материали и техника при
осъществяване на работните процеси;
непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите и
работната среда в организацията; 
  повишаване на полезността при използване на наличната
материална, човешка и финансова база
намаляване на загубите при използването на материали, техника и
ресурси, в т.ч. човешки;
  изработване на собствена стратегия за развитие и повишаване на
конкурентноспособността на базата на обратна връзка с клиентите,
техните похвали и оплаквания;
  постигане и запазване на ангажираност на всички служители в
“ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ- ПАВЛИКЕНИ” ЕООД с Политиката и целите по
качеството, околна среда и ЗБУТ; 
постоянна мотивация на служителите;
  поддържане и непрекъснато развитие на индивидуалните качества
на всеки от служителите, както и лидерските качества на ръководството
в лицето на управителя с помощта на допълнителни обучения и
квалификация;
поддържане  на добри взаимоотношения с всички заинтересовани
страни-клиенти, доставчици, партньори;
  стремеж към увеличаване на превантивните действия за сметка на
коригиращите такива.Пътно поддържане-Павликени

Валиден CSS!